Kontakty

Lidé

fotoHosek

Michael Hošek
Společník a jednatel
+420 724 918 198
hosek@dhpconservation.com

fotoHosek

Michael Hošek
Společník a jednatel
+420 724 918 198
hosek@dhpconservation.com

Absolvent Agronomické fakulty České zemědělské univerzity a Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pracoval více než deset let v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. V letech 2005-2013 byl jako náměstek ředitele na národní úrovni zodpovědný za praktickou implementaci evropské legislativy v oblasti biodiverzity a dokumentaci ochrany přírody včetně sledování jejího stavu (monitoringu). Na Ministerstvu životního prostředí také krátce vykonával funkci vrchního ředitel sekce ochrany přírody a krajiny. V mezinárodních projektech působí jako expert se specializací na využívání přírodních zdrojů s důrazem na biodiverzitu a komunikaci a vyjednávání mezi stakeholdery. Kromě zemí EU pracuje či pracoval v Albánii, Chorvatsku, Černé hoře, Gruzii, Kosovu, Makedonii, Srbsku, a v Turecku.

Vyjma svých aktivit v rámci firem konsorcia INTEGRA Group je také koordinátorem zahraniční spolupráce Správy Krkonošského národního parku. Od roku 2012 je voleným členem Rady Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature). Od 2014 člen Rady a Vice-President federace EUROPARC. Pravidelně publikuje formou knih, metodik i odborných článků.

Jan Dušek
Společník a jednatel
+420 774 541 484
dusek@dhpconservation.com

Jan Dušek
Společník a jednatel
+420 774 541 484
dusek@dhpconservation.com

V roce 2002 dokončil studium zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, celou profesní kariéru se věnuje odborné ochraně přírody a životního prostředí, a to především v řídících pozicích. Specializuje se na monitoring, ochranu vod a komunikaci. V letech 2002-2007 pracoval na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde založil a vedl odbor monitoringu zaměřený na sledování přírodních složek v souladu s evropskou legislativou (směrnicí o stanovištích, směrnicí o ptácích a rámcovou směrnicí o vodách). Spolupodílel se na vymezení soustavy Natura 2000 a koordinoval spolupráci s Evropským tematickým střediskem pro biodiverzitu ohledně sledování stavu z hlediska ochrany. Následně založil a vedl několik odborných nevládních organizací (DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, Beleco, Fórum ochrany přírody, Koalice pro Naturu 2000). Je místopředsedou výboru České společnosti pro ekologii. Problematiku ochrany přírody přednáší na vysokých školách, pravidelně publikuje. Stal se konzultantem v otázkách implementace legislativy EU a využívání přírodních zdrojů (Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko), pracoval pro Evropskou komisi. V roce 2014 spoluzaložil konzultační firmu DHP Conservation, která je součástí korporátní skupiny INTERGA Group.

Vlastimil Bogdan
Expert, koordinátor projektů
bogdan@dhpconservation.com

Vlastimil Bogdan
Expert, koordinátor projektů
bogdan@dhpconservation.com

Posledních 10 let se zabývá monitoringem a mapováním přírody. Má za sebou řadu projektů naúzemí ČR, v zahraničí vedl výzkum fauny ostrova Bohol na Filipínách. V oblasti aplikované ekologie působí rovněž jako GIS analytik. Má zkušenosti s projekty SEA, EIA nebo migračními studiemi.

Michal Kešner
Analytik životního prostředí

Michal Kešner
Analytik životního prostředí

V letech 2015 až 2016 studoval magisterský obor Land Reclamation and Restoration na britské Cranfield University. V roce 2017 dokončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Ochrana životního prostředí. Při své práci využívá zkušeností z oblastí vědy a výzkumu, analytického uvažování, GIS a revitalizačních úprav, získaných při studiu v ČR i v zahraničí. Podílí se na zpracování dokumentací hodnocení vlivů, spolupracuje na přípravě strategických dokumentů pro MŽP a koncepcí pro národní parky.

Jiří Plamínek
Spolupracující expert

Jiří Plamínek
Spolupracující expert

Již dvě desetiletí se věnuje konfliktům a managementu v prostředí byznysu, kde učí a konzultuje. To mu dává možnost vidět environmentální spory z různých pohledů. Napsal zhruba 15 knih, a na počátku devadesátých let v tehdejším Československu zaváděl při řešení sporů mediaci.

Petr Roth
Spolupracující expert

Petr Roth
Spolupracující expert

Začínal v základním výzkumu, odkud v roce 1993 přešel do resortu životního prostředí jako vedoucí SCHKO Kokořínsko. Poté po čtrnáct let zodpovídal na Ministerstvu životního prostředí zejména za přípravu na vstup do EU a agendu mezinárodních úmluv. Od roku 2010 působí jako mezinárodní konzultant.

DHP
Conservation s.r.o.

Pobřežní 18/16
186 00, Praha 8

IČ: 03078060
DIČ: CZ03078060

Číslo účtu: 3565995379/0800
e-mail: info@dhpconservation.com

Mapa Praha
Napište nám