DH&P
Consultation

Expertní a poradenské služby v
ochraně přírodních zdrojů

  • V České republice nabízíme své expertní služby především jako konzultační firma, využívající znalost aktuální situace v Evropě a ve světě, a schopnost přenášet relevantní zahraniční poznatky do českého prostředí.

 

  • V zahraničí, především v kandidátských a přidružených státech Evropské unie, jsme zaměřeni hlavně na implementaci tzv. EU Nature Directives (tj. směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích), a souvisejících strategických i výkonných činností. Využíváme našich zkušeností nejen z České republiky, ale i dalších zemí, ve kterých jsme aktivní. Důležitá je pro nás přímá spolupráce s Evropskou komisí (DG ENV).

 

  • Máme zkušenosti s konkrétním posuzováním vlivů na druhy, biotopy, a chráněná území. Nabízíme nastavení a zajištění monitoringu či inventarizací, hodnocení stavu přírodních složek a z toho vyplývajících návrhů opatření.

Vybrané reference

Vyhodnoccení analytických podkladů a zpracování rešeršní části aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2019-2025

pro Ministerstvo životního prostředí, 2018

Analytické zpracování podkladů pro přípravu resortní Strategie Financování Ochrany Biodiverzity

pro Ministerstvo životního prostředí, 2017

Zpracování podkladů pro vybrané části 6. Národní zprávy pro Úmluvu o biologické rozmanitosti (CBD)

pro Ministerstvo životního prostředí, 2018

Coordination of the habitat mapping incl. analyses of results under the EU IPA project “Establishment of Natura 2000 in Montenegro”

ve spolupráci s AAM Consulting (Hungary) pro Evropskou komisi, 2017-2019

Dokumentace EIA pro záměr “D7 Chlumčany, zkapacitnění obchvatu”

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016-2017

Biologický dozor na stavbě “D7 Postoloprty – MÚK Bítozeves”

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016-2018

Dokončení návrhu základního systému sledování vlivu klimatické změny na biodiverzitu v Srbsku

pro Českou rozvojovou agenturu, 2016-2017

Poradenské služby v rámci projektu “Dokončení studie ochrany pro lokalitu Ulcinj Saline”

ve spolupráci s CEU Consulting GmbH pro Evropskou komisi, 2017

Zpracování žádosti o výjimku z ochranných podmínek D6 Nové Strašecí – Řevničov, D6

Řevničov - obchvat a D6 Lubenec - obchvat pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017

Dílčí hodnocení žádostí programu LIFE

ve spolupráci s MWH SA/NV pro Evropskou komisi, 2016-2017

Potenciál rozvoje MVE na drobných vodních tocích

pro Lesy České republiky, s.p., 2016-2017

Poradenské služby a organizace studijních cest v rámci projektu “Na cestě k posílenému plánování ochrany přírody v jihovýchodní Evropě”

ve spolupráci s Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) pro Nadaci MAVA, 2016

Dokumentace EIA pro záměr “D7 Louny, zkapacitnění obchvatu”

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016-2017

Biologické průzkumy v rámci vydání ověřovacích stanovisek EIA ke stavbě R6 Nové Strašecí – Olšová vrata

ve spolupráci s Davidem Fischerem pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016-2017

Biologické hodnocení “I/13 Třebušice MÚK – (dopravní bodová závada)”

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016-2017

Expertní služby v rámci projektu “Sdílení a uplatňování českých znalostí pro rozvoj ochrany přírody v Srbsku”

ve spolupráci s Integra Consulting s.r.o. pro Rozvojový program OSN (UNDP), 2016

Návrh systému mapování a monitoringu invazních druhů

ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR pro Technologickou agenturu ČR, 2016

Odborné práce v rámci projektu “Návrh systému sledování a hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu a adaptace na změnu klimatu vč. vlivů adaptace na životní prostředí a lidské zdraví”

ve spolupráci s Integra Consulting s.r.o. pro Ministerstvo životního prostředí, 2016

Expertní služby v rámci ekoauditu dopravních projektů ŘSD

ve spolupráci s Integra Consulting s.r.o. pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Dokumentace pro oznámení záměru „ Přeložka silnice I/21 Trstěnice – Drmoul“

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Revizní biologický průzkum jako podklad pro potřeby vydání ověřovacích stanovisek E.I.A. ke stavbě I/13 Kladrubská spojka

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Revizní biologický průzkum jako podklad pro potřeby vydání ověřovacích stanovisek E.I.A. ke stavbě I/13 MÚK Třebušice

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Revizní biologický průzkum jako podklad pro potřeby vydání ověřovacích stanovisek E.I.A. ke stavbě D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Revizní biologický průzkum jako podklad pro potřeby vydání ověřovacích stanovisek E.I.A. ke stavbě D7 Chlumčany, zkapacitnění obchvatu

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Podklady pro oznámení záměru o získání stanoviska EIA na stavbu I/27 Šlovice

Přeštice, přeložka ve spolupráci s Aquagen s.r.o. pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Zpracování výsledků biologického průzkumu a migrační studie pro přípravu podkladů pro stavební řízení stavby D7 Chlumčany, zkapacitnění obchvatu

ve spolupráci s NOVÁK & PARTNER s.r.o. pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016

Analýza podmínek na území ČR z hlediska biodiverzity a vhodnosti pro ponechání samovolnému vývoji

pro Hnutí DUHA, 2015-2016

Strategie ochrany biologické rozmanitosti v Srbsku – návrh indikátorů klimatické změny

pro Českou rozvojovou agenturu, 2015-2016

Zpracování dílčích kapitol zaměřených na problematiku biodiverzity a ekosystémových funkcí v rámci projektu „Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR“

ve spolupráci s Ekotoxa s.r.o. pro Ministerstvo životního prostředí, 2015-2016

Oponentské hodnocení Studie zprůchodnění Dyje v úseku Vranov – Znojmo

pro Správu Národního parku Podyjí, 2015

Analytické podklady pro rozhodovací praxi a školení k hodnocení stavu přírodních složek

pro Vodohospodářský rozvoj a výstavbu a.s., 2015

Zpracování vybraných cílů aktualizované Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky na období 2015 – 2025

pro Ministerstvo životního prostředí, 2015

Doplnění metodické části aktualizované Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky na období 2015 – 2025

pro Ministerstvo životního prostředí, 2015

Konzultace k hodnocení vlivů MVE Spálov

ve spolupráci s Evou Volfovou pro Karla Andrejska, 2015

Technické a organizační zajištění přípravy webinářů a rozhovorů

pro Fórum ochrany přírody, 2014

Zpracování analýzy podkladů a návrhu struktury pro Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky na období 2015 – 2025

pro Ministerstvo životního prostředí, 2014

Odborná pomoc a zajištění ichtyologického průzkumu v rámci odborného posouzení “Vliv kolísání průtoků a vliv nízkých průtoků včetně odběru vody pro sádky v Otavě v Anníně”

ve spolupráci s Pavlem Bauerem pro Správu Národního parku Šumava, 2014

Vyhodnocení vlivu nepůvodních druhů ryb a dalších vodních organismů na biologickou rozmanitost

pro Ministerstvo životního prostředí, 2014